هوانورد میهن طلا

تا آخر پروازش بده

مرحله
1
فاصله
000
انرژی
برای بازی مجدد کلیک کنید
قرص های آبی را بگیریداز قرمزها دوری کنید