وزن آویز۳/۲۵

گوشواره ست هم دارد وزن گوشواره میخی ۵/۹۱

ادامه مطلب