وزن مروارید کسر شده و محاسبه نمی شود.
بابت مروارید به مبلغ اضافه نمی شود.
همراه با زنجیر

ادامه مطلب